વહેંચો

વિશિષ્ટ જરૂરિયાતો સાથેના બાળકો માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

77 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ
બાળકોના રક્ષણ માટે શિક્ષકો શું કરી શકે છે?
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / બાળ અધિકારો / બાળ અધિકારો પુસ્તિકા
બાળકોના રક્ષણ માટે શિક્ષકો શું કરી શકે છે?
બાળકોના રક્ષણ માટે શિક્ષકો શું કરી શકે છે?
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / નીતિ / બાળ અધિકારો
બાળકોની સાર સંભાળ
બાળકોની સાર સંભાળ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / નીતિ / બાળ અધિકારો
શાળાઓ
અલગ અલગ શાળાઓ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ / ટ્રાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી
સર્વાગી બાળ રક્ષણ યોજના (ICPS)
સર્વાગી બાળ રક્ષણ યોજના (ICPS) વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
શિક્ષણના અધિકારનો અધિનિયમ
રાઇટ ટુ ઍજ્યુકેશન ઍક્ટ (શિક્ષણના અધિકારનો અધિનિયમ), 2009ના અમલીકરણની સ્થિતિઃ સંક્ષિપ્ત અહેવાલ ઉન્નતી દ્વારા પ્રદશિત કરવામાં આવ્યો છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / નીતિ / માહિતીનો અધિકાર
સમુદાય ગતિશીલતા
સમુદાય ગતિશીલતાની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ
રસ અને ધ્યાન
રસ અને ધ્યાન વિશેની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ-POCSO
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / નીતિ
Back to top