વહેંચો

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

123 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
રાષ્ટ્રીય માનસિક આરોગ્ય કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો આવરેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / માનસિક આરોગ્ય
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં શાળા આરોગ્ય – રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ (NPCDCS)
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ (NPCDCS)
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / જીવનશૈલી વિકારો
રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અને તેને લગતી યોજના અને કેન્સરના દર્દીઓ માટેનું ભંડોળ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ(શાળા આરોગ્ય )
રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ(શાળા આરોગ્ય) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ / આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજના
સૌના માટે શિક્ષણ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને પહેલ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
રાષ્ટ્રીય સ્તરે
રાષ્ટ્રીય સ્તરની અલગ અલગ યોજનો અને તેના હેતુઓ , વ્યૂહરચનો વગેરે સાંકળી લેવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ / આરોગ્ય વિભાગની તબીબી સેવાઓની યોજના
રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
રાષ્ટ્રી ય વાહકજન્યા રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને જંતુનાશક દવા યુકત મચ્છ રદાની પૂરી પાડવી.
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
Back to top