વહેંચો

માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

88 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
કુદરતી સંશાધનો ટકાવી રાખવાના માનવીય ઉપાયો
કુદરતી સંશાધનો ટકાવી રાખવાના માનવીય ઉપાયો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / વાસ્તવિકતાઓ
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર - HDRC
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
ICD ઉદ્દેશો
હેતુવો અને પ્રક્રિયા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી અધિકાર
જળ અને આર્થિક વિકાસ
જળ અને આર્થિક વિકાસ વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળને લગતા લેખ
દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશો
દૃષ્ટિ અને ઉદ્દેશો વિશેની માહિતી આપેલી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
જલમાર્ગ અધિયોજના
આ વિભાગમાં જલમાર્ગ અધિયોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
સેવા સેતુનું મહત્વ
સેવા સેતુનું મહત્વ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
સાંપ્રત સમસ્યા
સાંપ્રત સમસ્યા
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
દેશ મુજબની સ્થિતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાજ્યો ઈ ગવર્નન્સ
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
Back to top