વહેંચો

મહિલા અને બાળ વિકાસ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

152 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
મહિલા અને બાળવિકાસ પહેલ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ અને પહેલ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
કમિશ્નર મહિલા અને બાળ વિકાસ
આ વિભાગ માં કમિશ્નર મહિલા અને બાળ વિકાસ ની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / / મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમ
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
મમતા તરૂણી
મમતા તરૂણી અભિયાન યોજના
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / યોજના
રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃહો અને નારી સંરક્ષણ કેન્દ્રોના વહીવટ માટેના નિયમો
કેન્દ્રોના વહીવટ માટેના નિયમોનોમુસદ્દો
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
જેન્ડર રીસોર્સ સેન્ટર વિષે
આ વિભાગમાં જેન્ડર રીસોર્સ સેન્ટર વિષે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટર
બળાત્કારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિને આર્થિક સહાયઃ પુનઃસ્થાપન માટેની એક યોજના
બળાત્કારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિને આર્થિક સહાયઃ પુનઃસ્થાપન માટેની એક યોજના
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
નિયામક સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના
આ વિભાગમાં નિયામક સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / આઇસીડીએસ અને આંગણવાડી / સંકલિત બાલ વિકાસ સેવા-આઈસીડીએસ
Back to top