વહેંચો

બાલિકા શિક્ષણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

130 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ
મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ જેમાં સર્વ શિક્ષા , ધ્યેય વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / નીતિ / શિક્ષણનો અધિકાર
ખાતા વિષે
આ વિભાગમાં ખાતા વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સર્વ શિક્ષા અભિયાન (શિક્ષણ શાખા) નવસારી
સર્વ શિક્ષા અભિયાન (શિક્ષણ શાખા) નવસારી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / જિલ્લાવાર માહિતી / નવસારી
પ્રાથમિક શિક્ષણ – સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સર્વ શિક્ષા અભિયાનની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પૂર્વ-પ્રાથમિક શિક્ષણ / સર્વ શિક્ષા અભિયાન અને કન્યા કેળવણી જોગવાઇ
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને પહેલ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
સર્વ શિક્ષા અભિયાન
સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ
સૌના માટે શિક્ષણ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના
કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (KGBV) યોજના વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના વિકાસ માટે કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ ની માહિતી
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના વિકાસ માટે કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / બાળ આરોગ્ય / બાળકોનુ સ્વાસ્થ્ય
પ્રજ્ઞા અભિગમ
પ્રજ્ઞા અભિગમ “પ્રવૃત્તિ ધ્વારા જ્ઞાન” (પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ અભિગમ)
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
Back to top