વહેંચો

ફળ અને શાકભાજીમાં પરિરક્ષણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

10 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ફળ અને શાકભાજીમાં પરિરક્ષણ
ફળ અને શાકભાજીમાં પરિરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
શાકભાજી અને ફળોનું ફ્રિઝીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ
શાકભાજી અને ફળોનું ફ્રિઝીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
શાકભાજી પાકોની ઉતાર્યા પછી ગ્રેડિંગ,પેકીંગ અને વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવૃધ્ધિ
શાકભાજી પાકોની ઉતાર્યા પછી ગ્રેડિંગ,પેકીંગ અને વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવૃધ્ધિ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન / પ્રસંસ્કરણ
ફળ અને શાકભાજીમાં બગાડનાં કારણો અને તેનો ઉપાય
ફળ અને શાકભાજીમાં બગાડનાં કારણો અને તેનો ઉપાય
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
શાકભાજી પાકોની કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવૃધ્ધિ અને પ્રસંસ્કરણ
શાકભાજી પાકોની કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવૃધ્ધિ અને તેનું પ્રસંસ્કરણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન / પ્રસંસ્કરણ
ફળ અને શાકભાજીમાં કેનીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ
ફળ અને શાકભાજીમાં કેનીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ વિશેની માહિતી આપે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
ફળ અને શાકભાજીનું પરિરક્ષણ જુદી જુદી બનાવટો
ફળ અને શાકભાજીનું પરિરક્ષણ જુદી જુદી બનાવટો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી / ફાર્મ-આધારીત ઉદ્યોગસાહસો
આહાર સંયોજક વાસ્તવિકતા અને ચિંતા
આહાર સંયોજક વાસ્તવિકતા અને ચિંતા વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
કૃષિ વિષયક
કૃષિ વિષયક અલગ અલગ પાકની માહિતી આપવમાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / પાટણ- આત્મા
બાગાયતી યોજનાઓ
આ વિભાગમાં બાગાયતી યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
Back to top