વહેંચો

નિર્મળ ગુજરાત વ્યકિતગત શૌચાલય યોજના માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

10 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
નિર્મળ ગુજરાત વ્યકિતગત શૌચાલય યોજના
નિર્મળ ગુજરાત વ્યકિતગત શૌચાલય યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / મહાત્મા ગાંધી સ્વછતા મિશન-સ્વચ્છ ભારત અભિયાન / પ્રોજેક્ટ્સ
સ્વચ્છ ભારત મિશન
સ્વચ્છ ભારત મિશન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / જિલ્લાવાર માહિતી / મહેસાણા
મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ
મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / મહાત્મા ગાંધી સ્વછતા મિશન-સ્વચ્છ ભારત અભિયાન / પ્રોજેક્ટ્સ
સ્વચ્છ ભારત મિશન- ગ્રામીણની યોજનાઓ
સ્વચ્છ ભારત મિશન -(ગ્રામીણ) શાખા, ડીઆરડીએ, નવસારી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / જિલ્લાવાર માહિતી / નવસારી
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર
ગ્રામસભા અભિયાન વિભાગ કક્ષાનું આયોજન પત્રિકા
ગ્રામસભા અભિયાન વિભાગ કક્ષાનું આયોજન પત્રિકા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / યોજનાઓ
સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા
આ વિભાગમાં સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના માર્ગદર્શિકા
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના (એસ.એ.જી.વાય) માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
આદર્શ ગ્રામ વિશેની સમજણ
આદર્શ ગ્રામ વિશેની સમજણ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ / લેખો
પંચાયતો અને સમૂહ વિકાસ કાર્યક્રમો
પંચાયતો અને સમૂહ વિકાસ કાર્યક્રમો
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર
Back to top