વહેંચો

ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

36 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર
ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર
ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ
ભાષા નિયામકની કચેરી
આ વિભાગમાં ભાષા નિયામકની કચેરી વિશેની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / ગુજરાત / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક
હિસાબી શાખા
હિસાબી શાખા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / જિલ્લાવાર માહિતી / દાહોદ
પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી
પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / શાખાઓની માહિતી
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો વિષે ની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સામાજિક કલ્યાણ
સરકારનું કામકાજ અને નિયમો
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇ-શાસન સંબંધિત અન્ય માહિતી
File
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ ખાતા વિશે
આ વિભાગમાં પંચાયત ખાતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ
Back to top