વહેંચો

ઇન્ટીગ્રેટેડ ખેતી સિસ્ટમો માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

10 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સિક્યુરિટી જાગૃતિ
સિક્યુરિટી જાગૃતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ
ખાતા વિષે
આ વિભાગમાં ખાતા વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / સર્વ શિક્ષા અભિયાન
ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST
ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST
અન્ય માહિતી
અન્ય માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ
ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સના નિયમો
ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ ના નિયમો
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
ગુજરાત રાજય બાળ અધિકાર સરંક્ષણ આયોગ
ગુજરાત રાજય બાળ અધિકાર સરંક્ષણ આયોગ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
ઇન્ટીગ્રેટેડ ખેતી સિસ્ટમો
માછલી અલગ અલગ ખેતી સિસ્ટમો જેવી કે નર્સરી પોન્ડ મેનેજમેન્ટ,માછલીના બચ્ચાંઓનો ઉછેર ખર્ચ આવરી લીધું છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ
Back to top