વહેંચો

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

94 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
રાષ્ટ્રીય સ્તરે
રાષ્ટ્રીય સ્તરની અલગ અલગ યોજનો અને તેના હેતુઓ , વ્યૂહરચનો વગેરે સાંકળી લેવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
મમતા તરૂણી
મમતા તરૂણી અભિયાન યોજના
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
આરોગ્યની દ્રષ્ટીએ ગુજરાતની સ્થિતિ
આરોગ્યની દ્રષ્ટીએ ગુજરાતની સ્થિતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન
રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / દાહોદ / આરોગ્ય સંબધિત યોજનાઓ
વિકલાંગતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્રના અસરકારક વિતરણ માટે કચેરીની કામગીરીને પુનઃઆયોજિત કરવાની જરૂરિયાત
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
રાષ્ટ્રીય બચતપત્રો આપવાની રાજય સરકારશ્રીની ખાસ પુરસ્કાાર યોજના છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
દિકરી યોજના
દિકરી યોજના
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / જિલ્લાવાર માહિતી / મહેસાણા
સ્કીમ ફોર એમ્પારમેન્ટ ઓફ એડોલેશન્ટ ગલ્સ (સબલા)
સ્કીમ ફોર એમ્પારમેન્ટ ઓફ એડોલેશન્ટ ગલ્સ (સબલા) વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / આઇસીડીએસ અને આંગણવાડી / સંકલિત બાલ વિકાસ સેવા-આઈસીડીએસ
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ - 2013ની ઉજવણી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
Back to top