વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


પ્રાથમિક શાળામાં નેત્રહીનોની શિક્ષક તરીકેની પસંદગીમાં અગ્રતા
by utthan published Jun 20, 2018
સખી મંડળ, દિવ્યાંગને વીજ બિલ કલેક્શન સેન્ટર આપવા નિર્ણય
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:42 PM
ખાનગી કંપનીઓમાં વિકલાંગોની ભરતી માટે કેન્દ્રની યોજના
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:36 PM
રાજ્યમાં ચાલતા તાલીમ કેન્દ્રો
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:21 PM
વ્યાવસાયલક્ષી તાલીમ
by utthan published Jun 20, 2018
એપ્રેન્ટિસશીપ એકટ મુજબ ૩ ટકા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે અનામત
by utthan published Jun 20, 2018
પી.ટી.સી. પ્રવેશમાં વિકલાંગો માટે ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત
by utthan published Jun 20, 2018
દૃષ્ટિહીન-વિકલાંગો માટે વ્યવસાયિક તાલીમ આપતા કેન્દ્રોના નામ/સરનામાં:
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:03 PM
જાગૃતિ અને પુનર્વસન
by utthan published Jun 20, 2018
તબીબી શિક્ષણમાં વિકલાંગો માટે અનામત જગ્યાઓ
by utthan published Jun 20, 2018
આઈ.ટી.આઈ.માં ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:00 PM
નિરાધાર વિધવા તથા વિકલાંગ વ્યક્તિઓના કુટુંબીજનને વીમા સહાય યોજના
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 03:54 PM
રક્તપિત નિર્મૂલન કાર્યક્રમ
by utthan published Jun 20, 2018
અનાથ બાળકોને માસિક રૂ. ૩૦૦૦ની સહાયની યોજના
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 04:15 PM
રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના (સંકટ મોચન યોજના)
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 03:44 PM
નિરાધાર વિધવા બહેનો માટેની આર્થિક સહાયની યોજના
by utthan published Jun 20, 2018
વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ માટે સહાય
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 03:05 PM
વિધવા લાભાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વીમા કવચ
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 03:25 PM
હેલ્પેજ ઇન્ડિયા
by utthan published Jun 20, 2018 last modified Jun 20, 2018 02:50 PM
વરિષ્ઠ નાગરિકો (સિનિયર સિટિઝન્સ) માટેની યોજના
by utthan published Jun 20, 2018
Back to top